Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden
2Yett groothandel in schuifornamenten

Artikel 1. Algemeen
 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 2YETT zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
 

2.1 Alle aanbiedingen van 2Yett zijn vrijblijvend en 2Yett behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 2Yett is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 2Yett dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.
 

2.3 De administratie van 2Yett en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan 2Yett verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door 2Yett verrichte leveringen. 2Yett erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
 

2.4 Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


3.2 Betaling kan plaatsvinden door vooraf overmaken, door betaling binnen 7 dagen na factuurdatum of door betaling met IDEAL.
 

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, betaalt u de prijs die ten tijde van de bestelling geldig was.
 

Artikel 4. Levering
 

4.1 De levertijd voor de bestelde goederen bedraagt maximaal 3 werkdagen. Er wordt naar gestreefd de bestelling binnen 1 werkdag na betaling af te handelen. Met uitzondering van bestellingen die geplaatst zijn in het weekend.
 

4.2 De door 2Yett opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.


4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 2Yett verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.
 

Artikel 6 Persoonsgegevens
 

6.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en voor gebruik van 2Yett
 

6.2 Gegevens van de klant zullen door 2Yett niet worden verkocht of verhuurd aan derden.
 

Artikel 7. Retouren
 

7.1 Het retourneren van goederen is alleen mogelijk bij eventuele beschadiging die de producten tijdens de verzending hebben opgelopen, als niet de juiste, lees:bestelde, artikelen zijn geleverd, of in eventuele andere gevallen,zoals foutieve levering, echter altijd na overleg met 2Yett


Artikel 8. Overmacht
 

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 2Yett ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 2Yett gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 2Yett kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 9. Diversen
 

9.1 Indien u aan 2Yett schriftelijk opgave doet van een adres, is 2Yett gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan 2Yett schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 

9.2 Wanneer door 2Yett gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 2Yett deze voorwaarden soepel toepast.


9.3 2Yett is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 

9.4 Bij eventuele vragen of klachten zal 2Yett zo spoedig mogelijk reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen. Wij streven naar een tevreden klant.
 

9.5 2Yett kent geen minimum order bedragen mits de bedrijfsactiviteiten op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel aan de branche gerelateerd zijn.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 

Artikel 11 intellectuele en industriële eigendomsrechten
 

11.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door 2Yett geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 

11.22Yett garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door 2Yett geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
 

Artikel 12 Aansprakelijkheid
 

12.12Yett kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
 

12.2 2Yett is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer 2Yett tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.